Privacy Policy

Holland Sanitair BV
Holland Sanitair BV is de verantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerking, zoals omschreven in deze privacyverklaring.

 • Postadres: Burgemeester Schalijlaan 34
 • E-mailadres: [email protected]
 • Telefoonnummer: +31 (0)85-060 24 35
 • KvK-nummer: 89625803
 • Btw-nummer: NL865044934B01

Functionaris Gegevensbescherming/Data Protection Officer: Nesim Mahovkic.

Holland Sanitair BV stelt deze privacyverklaring op om inzicht te geven over het
gebruik van persoonsgegevens op www.hollandsanitair.nl (hierna "de website"), en
alle aan de website gerelateerde domeinen.

Onder persoonsgegevens worden alle gegevens verstaan waarmee een individu
geïdentificeerd kan worden, zoals de naam, het klantnummer en de persoonlijke
contactgegevens. Gegevens die niet persoonlijk zijn, maar in combinatie met
persoonlijke gegevens tot identificatie van de gebruiker leiden, hebben tevens te
gelden als persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedereen die de website bezoekt, of op
enig andere wijze met de website communiceert (hierna "de gebruiker").
Holland Sanitair BV verbindt zich ertoe de Verordening (EU) 2016/679 van het
Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en de Uitvoeringswet
Algemene verordening gegevensbescherming in acht te nemen.

Holland Sanitair BV draagt zorg voor passende maatregelen ter bescherming van de
verzamelde en verwerkte persoonsgegevens.
In het geval van vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring, of andere aan
privacybescherming gerelateerde vragen, kan contact opgenomen worden via:
[email protected].
Tevens kan er rechtstreeks contact opgenomen worden met de Functionaris voor de

Gegevensbescherming via: [email protected].

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 26 mei 2023.

 1. WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT

  Bij het gebruik van de website of diensten van Holland Sanitair BV kunnen de
  volgende persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt:

  Voor en achternaam
  Adresgegevens.

  2. DOEL VAN DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS
  Met inachtneming van de privacywetgeving, worden de persoonsgegevens van de
  gebruikers uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  Voor de aflevering van de bestelde producten.
  In navolging van artikel 6 Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de
  verwerking van persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden de volgende
  grondslag:
 • De gebruiker heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn
  (lid 1 sub a) De gegeven toestemming kan te allen tijde
  door de gebruiker worden ingetrokken.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker. (lid 1 sub b)
 • De verwerking is noodzakelijk vanwege een wettelijke verplichting van de
  (lid 1 sub c)
 • De verwerking is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen. (lid 1 sub d)
 • De verwerking is noodzakelijk om een taak van algemeen belang of openbaar
  gezag uit te oefenen. (lid 1 sub e)
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde
  belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde. (lid 1 sub f)
 • De gerechtvaardigde belangen betreffen het volgende:

  Voor directe marketingdoeleinden en om fraude te voorkomen.
 1. ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS

  Persoonsgegevens kunnen door Holland Sanitair BV worden verstrekt aan derden, indien dit verenigbaar is met het in deze privacyverklaring genoemde doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. De gegevens kunnen in opdracht van Holland Sanitair BV worden doorgegeven aan de volgende ontvangers:

  Belastingdienst.

  Persoonsgegevens worden enkel verstrekt voor de periode en omvang die
  noodzakelijk is voor de uitvoering van de door Holland Sanitair BV gegeven opdracht aan de ontvangers. In alle gevallen van verstrekking van persoonsgegevens aan derden, draagt Holland Sanitair BV er zorg voor dat de gegevens enkel voor de beoogde doeleinden worden gebruikt en overeenkomstig het wettelijk verzekerde beschermingsniveau worden
  bewaard.

Holland Sanitair BV verkoopt de gegevens van de gebruiker nooit voor commerciële
doeleinden.

 1. BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS

  De persoonsgegevens worden door Holland Sanitair BV niet langer gebruikt of
  opgeslagen dan noodzakelijk is voor het bereiken van de doelstellingen waarvoor de
  gegevens worden verzameld overeenkomstig deze overeenkomst.

 2. RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS
  De gebruiker van de website kan op ieder moment zijn rechten uitoefenen ten
  aanzien van Holland Sanitair BV. De gebruiker kan zijn verzoek tot de uitoefening van één of meer van zijn rechten kenbaar maken aan Holland Sanitair BV middels één van de in deze
  privacyverklaring genoemde contactgegevens van Holland Sanitair BV of van de
  Functionaris Gegevensbescherming. Holland Sanitair BV geeft gehoor aan het verzoek van de gebruiker, tenzij het verzoek ongegrond of buitensporig is. Holland Sanitair BV geeft uiterlijk binnen een maand na het verzoek reactie op het verzoek van de gebruiker, ook wanneer geen gehoor wordt gegeven aan het verzoek.

  De reactie op het verzoek dient duidelijk te zijn voor de gebruiker, en dient schriftelijk
  of via andere (elektronische) middelen te worden verstrekt aan de gebruiker.

 3. Recht op informatie over de verwerkingen
  De gebruiker van de website heeft het recht op een duidelijke en transparante uitleg over de gegevensverwerking. Middels deze privacyverklaring verstrekt Holland Sanitair BV informatie over de bron van de gegevens, de gegevensontvanger(s), de doelstellingen, noodzakelijkheid en grondslag van de gegevensverwerking, de waarborgen voor gegevensbescherming, de bewaartermijn, de contactgegevens voor klachten, de rechten van de gebruiker.

  b. Recht van inzage
  De gebruiker van de website heeft het recht om, met redelijke tussenpozen, zijn persoonsgegevens die zijn verzameld in te zien. Holland Sanitair BV verstrekt de gebruiker, indien hierom is verzocht, inzage in een overzicht met in ieder geval de volgende gegevens met betrekking tot de gebruiker:
  de doelstellingen voor de gegevensverwerking; de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt; de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden doorgegeven; de bewaartermijn van de persoonsgegevens; het recht op wijziging, verwijdering, beperking, of bezwaar; het recht om een klacht in te dienen. Wanneer de gebruiker verzoekt tot inzage in zijn verzamelde persoonsgegevens, wordt voordat inzage wordt gegeven, de identiteit van de gebruiker vastgesteld door Holland Sanitair BV. Indien een kopie van de gegevens wordt verstrekt aan de gebruiker, worden voor de verstrekking van de kopie geen kosten in rekening gebracht, tenzij de gebruiker meerdere kopieën wil ontvangen en hier op basis van administratieve kosten een redelijke vergoeding voor gevraagd kan worden. De kopie wordt schriftelijk aangeboden, waaronder begrepen in elektronische vorm. Indien de gebruiker het verzoek tot inzage elektronisch indient, wordt de kopie van de gegevens eveneens middels elektronische vorm verstrekt, tenzij de gebruiker anders verzoekt. Een kopie van de persoonsgegevens wordt binnen een maand na het verzoek aan de gebruiker verstrekt.

  c. Recht op rectificatie
  De gebruiker van de website heeft het recht om zijn persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen indien deze niet accuraat zijn. Indien de gebruiker niet de mogelijkheid heeft om zijn persoonsgegevens zelf te corrigeren of aan te vullen, kan de gebruiker Holland Sanitair BV opdragen zijn persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen. Holland Sanitair BV brengt alle ontvangers van de persoonsgegevens op de hoogte van de gewijzigde gegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vergt in verhouding tot de belangen van de gebruiker. Holland Sanitair BV verstrekt de gebruiker informatie over deze ontvangers indien de gebruiker hierom verzoekt.

  d. Recht op gegevenswissing
  De gebruiker van de website heeft het recht om zijn verzamelde persoonsgegevens door Holland Sanitair BV te laten wissen, indien sprake is van één van de in artikel 17, lid 1 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties. Tevens heeft de gebruiker het recht om 'vergeten te worden' indien Holland Sanitair BV persoonsgegevens van de gebruiker openbaar heeft gemaakt en de gebruiker verzoekt om uitwissing van zijn gegevens. Holland Sanitair BV dient in dit geval de nodige maatregelen te nemen om andere verwerkingsverantwoordelijken op de
  hoogte te brengen dat de gebruiker zijn persoonsgegevens of enig kopie hiervan wil uitwissen. Er hoeft geen gehoor te worden gegeven aan een verzoek tot uitwissing van persoonsgegevens indien de verwerking van de gegevens nodig is voor één van de in artikel 17, lid 3 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde redenen.

  e. Recht op beperking van de verwerking
  De gebruiker van de website heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken indien sprake is van één van de in artikel 18, lid 1 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties. In het geval van de uitoefening van de beperking van de persoonsgegevensverwerking mogen de gegevens enkel worden verwerkt: met de toestemming van de gebruiker; voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; ter bescherming van de rechten van derden of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of een lidstaat. Holland Sanitair BV brengt alle ontvangers van de persoonsgegevens op de hoogte van de beperking van de gegevensverwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vergt in verhouding tot de belangen van de gebruiker. Holland Sanitair BV verstrekt de gebruiker informatie over deze ontvangers indien de gebruiker hierom verzoekt.

  f. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  De gebruiker van de website heeft het recht om zijn persoonsgegevens te verkrijgen van Holland Sanitair BV in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder dat Holland Sanitair BV hem hierbij hindert, indien sprake is van één van de in artikel 20, lid 1 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties. Indien de gebruiker zijn recht op overdraagbaarheid van gegevens uitoefent, heeft de gebruiker tevens het recht dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgestuurd, tenzij dit technisch niet mogelijk is. De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid laat het recht tot gegevenswissing onverlet. Dat recht geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Holland Sanitair BV opgedragen is. De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van derden.

  g. Recht van bezwaar
  De gebruiker van de website heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken, vanwege zijn specifieke situatie, tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door Holland Sanitair BV. In bovenstaand geval zal Holland Sanitair BV staken met de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker, tenzij Holland Sanitair BV dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de gebruiker, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Bij verwerking van de persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, heeft de gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Indien de gebruiker bezwaar maakt tegen gegevensverwerking ten behoeve van direct marketing, worden de gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

  h. Klachtrecht
  De gebruiker van de website heeft het recht om een klacht in te dienen met
  betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door Holland Sanitair BV bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zowel klachten met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker, als klachten met betrekking tot onjuiste naleving van de toepasselijke wetgeving kunnen worden ingediend. De Autoriteit Persoonsgegevens is in Nederland aangesteld voor het houden van toezicht op persoonsgegevensverwerking. Informatie met betrekking tot de Autoriteit Persoonsgegevens kan gevonden worden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

 4. WIJZIGING VAN DE PRIVACYVERKLARING
  Deze privacyverklaring kan in verband met nieuwe ontwikkelingen van de website of
  een aanpassing van de wettelijke verplichtingen gewijzigd worden. De meest recente versie van de privacyverklaring kan geraadpleegd worden op de website. Hierbij staat de laatste wijzigingsdatum vermeld.