Algemene voorwaarden

Holland Sanitair B.V.

Artikel 1: Definities

In dit artikel zullen een aantal begrippen worden toegelicht die in dit document regelmatig terugkeren.

Holland Sanitair
De onderneming met handelsnaam Holland Sanitair.

Website
De website van Holland Sanitair en alle onderliggende pagina’s. Hieronder worden geen websites en/of webpagina’s verstaan waar vanuit de website van Holland Sanitair naar wordt verwezen en/of gelinkt die niet direct of indirect onderdeel uitmaken van de Holland Sanitair-website.

Klant
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Holland Sanitair.

Consument
De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een Overeenkomst aangaat met Holland Sanitair.

Overeenkomst
De Overeenkomst voor de verkoop van producten die tussen de Klant en Holland Sanitair tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de Overeenkomst.

Overeenkomst op afstand
Een Overeenkomst voor de verkoop van producten waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend wordt gebruik gemaakt van techniek voor communicatie op afstand.

Techniek voor communicatie op afstand
De communicatiemiddelen die kunnen worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst op afstand; zoals via internet, per telefoon, etc.

Koop op afstand
Een Overeenkomst op afstand die is gesloten tussen Holland Sanitair en een Consument.

Product(en)
Het artikel dat of de artikelen die door het sluiten van de Overeenkomst tussen Holland Sanitair en de Klant binnen een overeengekomen termijn aan de Klant worden geleverd.

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

 • Holland Sanitair B.V.
 • Vestigingsadres
 • Burgemeester Schalijlaan 34, 2908 LS Capelle A/D IJssel
 • Telefoonnummer +31638247088
 • KvK nummer 89625803
 • BTW nummer NL865044934B01

Artikel 3: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte van Holland Sanitair en op iedere Overeenkomst tussen Holland Sanitair en de Klant, inclusief de uitvoering van de Overeenkomst. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. De Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de website van Holland Sanitair.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en bestellingen

Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig zolang deze op de website worden getoond en het betreffende product door de leverancier kan worden geleverd. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden producten zoals baden, wastafels, douchecabines, toiletten, etc. geleverd zonder toebehoren zoals kranen, verbindingsstukken, etc.; ook indien deze op de pagina bij het product op de foto en/of tekening worden getoond.

Producteigenschappen, maten en gewichten, afbeeldingen, (technische) tekeningen en getoonde en verstrekte monsters zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Holland Sanitair is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten en/of afwijkingen hierin.

De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offertes en/of bestellingen zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld. Wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden plaatsvindt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 5: Overeenkomst

Een Overeenkomst op afstand komt pas tot stand wanneer de Klant een bestelling heeft geplaatst met behulp van Techniek voor communicatie op afstand en Holland Sanitair per e-mail een orderbevestiging aan de Klant heeft verzonden. Een Overeenkomst in de showroom komt tot stand wanneer de Klant een handtekening heeft gezet onder de factuur, waarmee wordt bevestigd dat de Algemene Voorwaarden ter inzage beschikbaar zijn gesteld en waarmee de inhoud van de Algemene Voorwaarden wordt geaccepteerd.

Let op: voor een Overeenkomst in de showroom gelden niet dezelfde regels met betrekking tot herroepingsrecht, annuleringen en retourneringen. Meer informatie over herroepingsrecht, annuleringen en retourneringen is te vinden in Artikel 10, 11 en 12 van dit document.

Wanneer op verzoek van de Klant door Holland Sanitair een offerte is verstrekt, komt de Overeenkomst tot stand zodra de Klant per e-mail een orderbevestiging heeft ontvangen en deze orderbevestiging voor akkoord per e-mail aan Holland Sanitair heeft bevestigd.

Bij bestellingen en/of offertes voor een totaalbedrag van meer dan € 7.500 komt in geen geval een Overeenkomst op afstand tot stand, ook niet wanneer Holland Sanitair bij vergissing een orderbevestiging heeft verzonden. In dat geval zal aan de Klant een voor akkoord te ondertekenen order worden verzonden. Pas na ontvangst door Holland Sanitair van de door de Klant getekende order komt de Overeenkomst tot stand.

De inhoud van dit artikel is ook van toepassing op bestellingen en/of offertes die betrekking hebben op speciaal voor de Klant te bestellen en/of op maat te maken producten.

Artikel 6: Levering

Hoewel Holland Sanitair zich te allen tijde zal inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren, gelden op de website of in de order genoemde levertermijnen in geen geval als fatale termijnen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen. Holland Sanitair is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn dan ook. Holland Sanitair is daarbij eveneens niet aansprakelijk voor gevolgschades en kosten die voortkomen uit eventuele vertragingen die ontstaan uit een vertraagde levering, vertraging bij een transporteur in opdracht van Holland Sanitair of het indienen van een retourverzoek.

Wanneer een op de website of in de order aangegeven levertijd met meer dan een maand wordt overschreden, heeft de Klant het recht de bestelling te annuleren door middel van een aangetekend schrijven. De Klant dient Holland Sanitair wel in de gelegenheid te stellen om de betreffende bestelling binnen 10 dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven alsnog te leveren.

De Klant heeft de keuze om de bestelde producten zelf af te halen in het magazijn van Holland Sanitair of de bestelde producten door een door Holland Sanitair in te schakelen transporteur te laten bezorgen op het overeengekomen afleveradres. Bestelde producten die showroommodellen betreffen dienen binnen 4 weken na orderdatum in het magazijn of de showroom van Holland Sanitair te worden afgehaald of door een door Holland Sanitair in te schakelen transporteur op het overeengekomen adres te kunnen worden afgeleverd.

Bij overschrijding van de termijn voor showroommodellen, zoals hierboven omschreven, kunnen kosten in rekening worden gebracht van € 2 inclusief BTW per dag waarmee de termijn wordt overschreden. Showroommodellen kunnen niet worden geretourneerd en garantieaanspraken op showroommodellen zijn beperkt. De uitsluitingen worden per showroommodel in de order vastgelegd.

Wanneer een showroommodel niet binnen 4 weken na de orderdatum in het magazijn of de showroom van Holland Sanitair is afgehaald of op het overeengekomen adres kan worden afgeleverd, is Holland Sanitair niet langer aansprakelijk voor eventuele gebreken of schades aan het product en/of bijbehorende onderdelen en zal de bestelling en/of levering van het product niet langer kunnen worden geannuleerd.

Holland Sanitair brengt voor bezorging een bedrag tussen €4,95 in rekening bij orders onder de €100.- hierboven word er geen leverkosten gerekend. Per bestelling wordt nooit meer aan verzendkosten in rekening gebracht dan de verzendkosten die bij het product met het hoogste verzendtarief worden berekend.

Wanneer de Klant op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip niet aanwezig is op het overeengekomen Afleveradres, zal het aangekochte product of zullen de aangekochte producten op een later moment opnieuw worden aangeboden. Hiervoor worden herleveringskosten gerekend tussen € 9,95 en € 29, afhankelijk van het bestelde product.

Wanneer de Klant weigert mee te werken aan een levering op een normale werkdag tussen 07.00 en 19.00, zal Holland Sanitair de Klant een schriftelijke aanmaning toezenden. Wanneer de Klant binnen 14 dagen na de datum van de schriftelijke aanmaning niet heeft gereageerd en/of niet aan de levering heeft meegewerkt, heeft Holland Sanitair het recht de Overeenkomst buitenrechtelijk te ontbinden. De Klant is dan een schadevergoeding aan Holland Sanitair verschuldigd ter waarde van 50% van het bedrag van de totale koopsom van de betreffende levering, waarbij de wettelijke rente vanaf de dag van de ontbinding van de Overeenkomst opgeteld zal worden.

Levering vindt plaats zo dicht mogelijk bij de (eerste) voordeur op de begane grond van het afleveradres, waarbij de Klant zelf zal dienen te zorgen voor het afvoeren van alle verpakkingsmaterialen, en eventueel een pallet. Producten die weinig ruimte innemen worden ook wel zonder pallet vervoerd; deze worden daarbij tot de (eerste) drempel afgeleverd.

Zowel leveringen met als zonder pallet zullen maximaal tot (of zo dicht mogelijk bij) de (eerste) voordeur op de begane grond van het overeengekomen bezorgadres worden afgeleverd, zolang dit door de transporteur in alle redelijkheid is te bereiken. Dit zal door de transporteur voorafgaand aan de levering of tijdens het transport ter plaatse worden beoordeeld. Het verplaatsen van het afgeleverde product of producten naar de gewenste ruimte - inclusief eventueel verticaal transport, zowel binnenshuis als buitenshuis - zal door de Klant zelf dienen te worden verzorgd.

Holland Sanitair maakt gebruik van diverse transportbedrijven, waarbij de service van Holland Sanitair zich beperkt tot de diensten die deze transportbedrijven aanbieden. Wanneer bij aflevering door de Klant om assistentie wordt gevraagd welke verder gaat dan waartoe de transporteur is verplicht - en de transporteur deze assistentie verleent - is Holland Sanitair niet langer verantwoordelijk voor eventuele gebreken en (gevolg-) schades. In dit geval rust de verantwoordelijkheid voor gebreken, schades en/of gevolgschades volledig op de Klant.

Artikel 7: Aanbetalingen

Voor leveringen met een totale verkoopwaarde van meer dan € 100, die meer dan twee weken na de orderdatum worden geleverd of afgehaald, dient de Klant een aanbetaling te doen van 20% van de totale verkoopwaarde van de betreffende bestelling. Het resterende bedrag kan via bancaire overboeking worden voldaan. Wanneer het resterende bedrag via bancaire overboeking wordt voldaan, dient dit minimaal 3 werkdagen voor levering en/of afhalen op de rekening van Holland Sanitair binnen te zijn gekomen.

Artikel 8: Betalingen

Holland Sanitair aanvaardt de volgende betaalwijzen:

 • iDEAL
 • Mister Cash
 • PayPal
 • AfterPay
 • Bancaire overboeking
 • Creditcard

Klanten kunnen bij een bestelling via de webshop van Holland Sanitair tot een orderwaarde van € 750,- kiezen om de bestelling achteraf te betalen door middel van AfterPay. AfterPay voertvervolgens het verdere betaalproces uit. Zo kan de Klant de bestelling afronden en kan de betaling achteraf via AfterPay worden voldaan. Wanneer de Klant kiest voor een betaling via AfterPay, voert AfterPay een gegevenscontrole uit om te verifiëren of de Klant is geautoriseerd voor deze betaalmethode. Let op: om veiligheidsredenen controleert AfterPay de bestelling zorgvuldig. Hierdoor zal de bestelling maximaal 24 uur later worden verzonden.

Artikel 9: Klachten

De Klant dient het product of de producten binnen 48 uur na levering te controleren op zichtbare gebreken en na te gaan of het geleverde overeenstemt met de factuur en/of orderbevestiging. Eventuele klachten over zichtbare gebreken en/of geleverde producten die niet overeenstemmen met de orderbevestiging, dienen uiterlijk binnen 48 uur na levering schriftelijk aan Holland Sanitair te worden gemeld, waarbij de klacht volledig en duidelijk dient te zijn beschreven. Meldingen buiten deze termijn zullen niet in behandeling worden genomen.

Bij Holland Sanitair ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Holland Sanitair binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 10: Herroepingsrecht

In geval van een Koop op afstand heeft de Consument maximaal 14 dagen de mogelijkheid om deze zonder opgaaf van reden te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag van levering van het product of de producten. Tijdens deze termijn dient de Consument zorgvuldig om te gaan met het product of de producten en de bijbehorende verpakking(en), waarbij de Consument het product of de producten alleen uitpakt voor zover dit nodig is om te kunnen beoordelen of deze zullen worden geaccepteerd.

Het herroepingsrecht geldt alleen wanneer er sprake is van een Koop op afstand. Wanneer de Consument gebruik wil maken van het herroepingsrecht, zal door de Consument het retourverzoekformulier op de website ingevuld dienen te worden. Zodra het retour verzoekformulier is ontvangen door Holland Sanitair, krijgt de Consument binnen 2 werkdagen een bevestiging of het retourverzoek onder voorbehoudt wordt aanvaard (inclusief eventuele instructies).

Retourzendingen worden gecontroleerd op de compleetheid en onbeschadigde staat van het product of de producten, eventueel bijgeleverde onderdelen en de verpakking. Aan de hand vandeze controle zal Holland Sanitair een definitieve beslissing kunnen nemen met betrekking tot het wel of niet accepteren van een retournering.

Artikel 11: Annuleren

Indien er sprake is van een Koop op afstand en de Consument deze wenst te wijzigen of annuleren, dient de Consument Holland Sanitair hiervan per e-mail op de hoogte te stellen binnen een termijn van 7 werkdagen na plaatsing van de bestelling en voordat de bestelling aan de Consument is geleverd. Na deze termijn kan een Overeenkomst op afstand niet meer worden gewijzigd of geannuleerd.

Wanneer de Klant een Overeenkomst op afstand heeft gesloten en deze wil wijzigen of annuleren, dient de Klant dit binnen 24 uur na plaatsing van de order aan Holland Sanitair kenbaar te maken en dit per e-mail te bevestigen. Na deze termijn kunnen bestellingen niet meer worden gewijzigd of geannuleerd.

Wanneer de Klant een Overeenkomst in de showroom heeft gesloten en deze wenst te wijzigen of annuleren, is dit alleen mogelijk indien de levering nog niet heeft plaatsgevonden. In dit geval dient de Klant Holland Sanitair per e-mail op de hoogte te stellen van de beoogde wijziging(en) c.q. annulering(en). Holland Sanitair heeft in dit geval het recht annuleringskosten in rekening te brengen tot een maximum van 40% van de totale waarde van de overeenkomst.

Artikel 12: Retourneren

Holland Sanitair is slechts gehouden om geretourneerde producten te accepteren indien er sprake is van een Koop op afstand en wanneer de producten:

 • Binnen 100 dagen en op het juiste adres retour zijn ontvangen
 • In de originele, schone en onbeschadigde verpakking(en) zitten
 • Online of telefonisch zijn besteld (via Koop op afstand)
 • Niet gemonteerd of geïnstalleerd zijn geweest
 • Compleet zijn met losse accessoires
 • Tijdens het retour-transport onbeschadigd zijn gebleven

Wanneer de Klant een product of producten wenst te retourneren om redenen die geen verband houden met de in dit document beschreven gebreken of tekortkomingen, en Holland Sanitair toch, geheel onverplicht, tot acceptatie van deze retournering overgaat, heeft Holland Sanitair het recht om na 14 dagen administratiekosten in rekening te brengen ter waarde van 15% van de totale waarde van de te retourneren producten, met een minimum van € 25.

Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien de Klant dit met Holland Sanitair is overeengekomen voordat het product of de producten aan Holland Sanitair retour worden aangeboden. Het is niet mogelijk een product te retourneren wanneer het speciaal voor de Consument is besteld, geproduceerd en/of aangepast; dit is zowel van toepassing op tegels als op

alle overige producten. Daarnaast vormen aanvaardbare of redelijke afwijkingen met betrekking tot onder andere kleur, slijtvastheid, structuur en verwering geen gegronde reden tot retournering.

Wanneer de Consument een product of producten wenst te retourneren, komen de kosten van de retourzending voor rekening van de Consument. Eventuele schade die tijdens de retourzending ontstaat, is voor rekening van de Consument. Wanneer de Consument al een bedrag heeft betaald, bijvoorbeeld door middel van een aanbetaling, zal Holland Sanitair het betaalde bedrag binnen 14 dagen na retourontvangst van het product of de producten aan de Consument terugbetalen.

Alleen wanneer het retourverzoek is geaccepteerd en het product of de producten onbeschadigd zijn en zonder problemen als nieuw kunnen worden verkocht, zal Holland Sanitair het volledige

bedrag terugbetalen. Ontbrekende onderdelen en schade aan producten en/of verpakkingen zullen in mindering worden gebracht op het terug te betalen bedrag

Artikel 13: Garantie

Op de door Holland Sanitair geleverde producten wordt, afhankelijk van het product, een garantie gegeven van 2 tot 10 jaar op fabricage-, materiaal- en constructiegebreken die ontstaan bij juiste en zorgvuldige omgang met het product en bijbehorende onderdelen.

De leverancier verwijst (voor alle producten en/of zaken) kortheidshalve naar haar website www.HollandSanitair.nl voor de garantietermijnen.

Wanneer door leveranciers of fabrikanten van de door Holland Sanitair geleverde producten een kortere garantietermijn wordt gebruikt, geldt de betreffende kortere termijn als garantietermijn voor de Klant.

De Klant zal in geen geval een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan door onjuist(e) en/of onzorgvuldig(e) montage, installatie, gebruik en/of onderhoud. Ook wanneer de Klant wijzigingen heeft aangebracht aan het product vervalt de garantie. Garantie op glaswerk komt te vervallen zodra de klant dit geleverd heeft gekregen van de transporteur of opgehaald heeft bij het magazijn. Klant komt geen beroep op garantie toe indien er sprake is van oxidatie van het product welke het gevolg is van onjuist of gebrekkig onderhoud.

Op de website van Holland Sanitair zijn voor iedere productcategorie documenten met garantievoorwaarden en onderhoudsadviezen te vinden. Wij raden onze klanten aan deze documenten zorgvuldig door te nemen voordat wordt overgegaan tot het verplaatsen, uitpakken, monteren, installeren en/of gebruiken van het betreffende product of de betreffende producten.

De verplichtingen die uit garantie voortvloeien, zullen nooit verder gaan dan waaraan de leverancier of fabrikant zich aan de hand van toepassing zijnde garantievoorwaarden zal dienen te houden.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

Indien het door Holland Sanitair geleverde product gebrekkig is, is de aansprakelijkheid richting de Klant beperkt tot wat in deze voorwaarden is bepaald; waarbij de verplichting tot een eventuele schadevergoeding te allen tijde is beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.

Holland Sanitair is in geen geval aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (Boek 6, Titel 3, Afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek).

Ook is Holland Sanitair niet aansprakelijk wanneer de schade aan het geleverde product is te wijten aan opzet, grove schuld, verwijtbaar handelen of onjuist(e) en/of onzorgvuldig(e) montage, installatie, gebruik en/of onderhoud.

Artikel 15: Overmacht

Holland Sanitair is niet gebonden tot het nakomen van verplichtingen die voortvloeien uit deze voorwaarden wanneer Holland Sanitair bij het nakomen van deze verplichtingen wordt gehinderd. Hiervan is sprake bij omstandigheden die niet zijn te wijten aan schuld van Holland Sanitair en omstandigheden die niet naar aanleiding van de wet of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Holland Sanitair komen of zouden dienen te komen; hieronder worden ook alle van buiten komende oorzaken begrepen waarop Holland Sanitair geen invloed heeft - voorzien, onvoorzien of onvoorzienbaar. Werkstakingen in het bedrijf van Holland Sanitair en tekortkomingen van derden, waaronder toeleveranciers, zijn hieronder inbegrepen.

Holland Sanitair heeft ook recht op een beroep op overmacht zoals in dit artikel beschreven, wanneer die overmacht ontstaat nadat Holland Sanitair haar verplichtingen had moeten nakomen. Wanneer de overmacht langer dan twee maanden blijft bestaan, hebben beide partijen het recht op het inroepen van ontbinding van de Overeenkomst.

Holland Sanitair is in geen geval aansprakelijk voor schades of gebreken, van welke aard of omvang dan ook, die voortkomen uit overmacht, zoals beschreven in dit artikel.

Artikel 16: Geschillen

Alle geschillen - ook wanneer een geschil door slechts één van de betrokken partijen als zodanig wordt ervaren - dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Holland Sanitair, tenzij de betreffende kantonrechter bevoegd is. Het staat Holland Sanitair evenwel vrij om het geschil voor te leggen aan de bij wet bevoegde rechter.

Op elke overeenkomst tussen Holland Sanitair en de Klant is bij uitsluiting van elk ander recht alleen het Nederlands recht van toepassing. In geval van arbitrage zal uitsluitend gezamenlijk aangestelde onafhankelijke expertise door Holland Sanitair worden erkend. Los van de in dit document genoemde voorwaarden behoudt de Klant de rechten die het op grond van de wet heeft. Holland Sanitair behoudt zich het recht om wijzigingen en veranderingen aan te brengen.